Regulamin

Regulamin Witryny Internetowej www.winnicazelazny.pl/online,
obowiązujący od dnia 07-07-2020.

§1 Informacje ogólne
1. Właścicielem i operatorem Witryny Internetowej pod adresem http://www.winnicazelazny.pl jest
Winnica Żelazny Katarzyna Żelazna, ul. Winna 8, Łaz 66-003 Zabór, NIP: 9730870072
2. Dane kontaktowe do korespondencji i przesyłek:
Winnica Żelazny, ul. Sowińskiego 2b, 65-419 Zielona Góra
tel. 691-941-323, e-mail: winnicazelazny@gmail.com

§2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny Internetowej.
2. Witryna Internetowa – strona www.winnicazelazny.pl
3. Klient – zleceniodawca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć Umowę Zlecenia i/lub Umowę Sprzedaży poprzez Witrynę Internetową.
4. Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonującą ze Zleceniobiorcą i/lub Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ( art. 22 Kodeksu cywilnego).
5. Zleceniobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winnica Żelazny Katarzyna Żelazna, ul. Winna 8, Łaz, 66-003 Zabór, NIP: 9730870072
6. Produkt – rzecz prezentowana na Witrynie Internetowej, która może zostać nabyta w Winnicy przez Zleceniobiorcę w imieniu Klienta.
7. Akcesoria- rzecz z kategorii akcesoria, prezentowana na Witrynie Internetowej, oferowana przez Sprzedawcę.
8. Rezerwacja – oświadczenie woli o zawarciu Umowy Zlecenia i udzieleniu pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do zakupu Produktu.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Akcesoriów zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Witryny Internetowej.
10. Winnica – Winnica Żelazny Piotr Żelazny, NIP: 9291772923, prowadząca sprzedaż wina produkowanego z upraw własnych, posiadająca odpowiednie zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t.) Miejscem sprzedaży wina jest Łaz, ul. Winna 8, 66-003 Zabór
11. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Winnica Żelazny Katarzyna Żelazna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:9730870072, REGON:384982327, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Winna 8, Łaz 66-003 Zabór, sprzedająca Akcesoria.
12. Umowa Zlecenia – Umowa Zlecenia zawierana pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą, zobowiązująca Zleceniobiorcę do dokonania zakupu wybranego Produktu w Winnicy, na rachunek i w imieniu Klienta oraz dostarczenia Klientowi Produktu na miejsce przez niego wskazane.
13. Zamówienie – potwierdzenie Rezerwacji oraz oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Akcesoriów.

§3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Witryny Internetowej www.winnicazelazny.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny Internetowej w zakresie:
a) dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Witryny Internetowej,
b) dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta zakupu Produktów oraz dostarczanie ich Klientowi,
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Rezerwacji i/lub Zamówień z wykorzystaniem witryny pod
adresem www.winnicazelazny.pl,
d) zasady zawierania Umów Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
e) zasady zwierania Umów Zlecenia między Klientem a Zleceniobiorcą,
3. Zleceniobiorca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez Witrynę Internetową usługi:
– utworzenie i administrowanie konta Klienta w Witrynie Internetowej;
– przetwarzanie formularza zamówienia Produktów w Witrynie Internetowej;
4. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
5. Korzystanie z Witryny Internetowej pod adresem www.winnicazelazny.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
– włączona w przeglądarce obsługa skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie Witryny Internetowej.
6. Warunkiem złożenia Rezerwacji i/lub Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta na Witrynie Internetowej zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na Witrynie Internetowej.
8. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
9. Klient – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
10. Zamówienie można składać drogą elektroniczną, poprzez Witrynę Internetową.
11. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach i Akcesoriach znajdujące się na Witrynie Internetowej, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
13. Właściciel i operator witryny zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na Witrynę Internetową.
14. Klient mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.winnicazelazny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§4 Umowa Zlecenia
1. Zleceniobiorca realizuje zamówienia na terenie Polski i krajów UE. Przy zamówieniu z zagranicy – warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie .
2. Zleceniobiorca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
3. Przed złożeniem Rezerwacji Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem Rezerwacji/Zamówienia. Formularz Rezerwacji/Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
4. Rezerwacje drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Rezerwacje telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce Kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon Zleceniobiorca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Zleceniobiorcy.
6. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie Konsumenta – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „Zamawiam i płacę”

§5 Umowa Sprzedaży
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Witryny Internetowej należy wejść na stronę internetową https://winnicazelazny.pl/zestawy-prezentowe-i-akcesoria/, dokonać wyboru Akcesoriów i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Akcesoriów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do rezerwacji.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Akcesorii. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Witrynie Internetowej.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów / Akcesoriów i/lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu odbioru przedmiotu zamówienia,
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Winnicą Żelazny Katarzyna Żelazna odpowiednio |Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż Akcesoriów włożonych do koszyka. Umowa zawierana jest w języku polskim.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 §5 .
9. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy.

§6 Realizacja zamówienia
1. W celu realizacji zamówienia Klient, po wcześniejszej rejestracji konta, spośród Produktów i Akcesoriów prezentowanych na Witrynie Internetowej wybiera te, które mają być przedmiotem odpowiedniej Umowy. Wybór odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Rezerwuj. Rezerwacja nie jest wiążąca dla Klienta.
2. Po dokonaniu wyboru Produktu przez Klienta, Zleceniobiorca sprawdza dostępność i cenę wybranego Produktu w Winnicy.
3. Po potwierdzeniu dostępności i ceny Produktu, Klient otrzymuję informację na temat możliwości zawarcia Umowy Zlecenia, a także możliwych form płatności oraz dostawy Produktu.
4. Po dokonaniu wyboru Akcesoriów przez Klienta, Klient wybiera możliwe formy płatności oraz dostawy Akcesoriów.
5. Po dokonaniu wyboru Produktu i Akcesoriów przez Klienta, możliwe formy płatności oraz dostawy będą uwzględniały wspólną realizację obu Zamówień.
6. Po wyborze sposobu płatności oraz podaniu danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Zamówienia Klient poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę„ dokonuje odpowiednio zawarcia Umowy Sprzedaży i/lub Umowy Zlecenia oraz udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do zawarcia w jego imieniu umowy sprzedaży Produktu w Winnicy.
7. Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia i zawarcia Umowy Zlecenia i/lub Umowy Sprzedaży.
8. Realizacja Umowy Zlecenia następuje poprzez zakup Produktu przez Zleceniobiorcę w Winnicy w imieniu i na rzecz Klienta (umowa sprzedaży następuje w Winnicy), a następnie dostarczenie Produktu do Klienta na miejsce wskazane w formularzu rejestracji.
10. Winnica Żelazny Piotr Żelazny, NIP: 9291772923, prowadząca sprzedaż wina produkowanego z upraw własnych w Łazie, ul. Winna 8, 66-003 Zabór nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej.
11. Wydanie Produktu, będącego napojem alkoholowym, przez Zleceniobiorcę nastąpi wyłącznie trzeźwej osobie pełnoletniej. Przy wydaniu Produktu nastąpi także wydanie potwierdzenia realizacji Umowy Zlecenia (paragonu albo faktury VAT w zależności od żądania Klienta złożonego podczas ustalaniu warunków zamówienia).
12. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc: od daty otrzymania potwierdzenia zrealizowania płatności w przypadku dokonania przedpłaty lub płatności on-line. W przypadku opóźnień w realizacji zamówień Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji związanej z opóźnieniem.

§7 Ceny i metody płatności
1. Wskazane na Witrynie Internetowej ceny Produktów i Akcesoriów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Ceny Produktów wskazane w Witrynie Internetowej uwzględniają 20-sto procentową prowizję za realizację przez Zleceniobiorcę Umowy Zlecenia.
4. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
5. Formy płatności:
b) przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia;
c) system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzkiej 186,
d) w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Zlecenia i/lub Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy postanowią inaczej.
6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§8 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu i/lub Akcesoriów Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów i/lub Akcesoriów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy/Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. W braku odmiennego oświadczenia, poczytuje się, że Konsument składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, odstępuje zarówno od Umowy Zlecenia zawartej z Zleceniobiorcą, jak i Umowy Sprzedaży zawartej z Winnicą. Zleceniobiorca uprawniony jest do zawierania umów sprzedaży z Winnicą, w których Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy na identycznych warunkach, jak te przewidziane dla zawierania umów na odległość (Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta; Dz.U.2014, poz. 827).
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: winnicazelazny@gmail,com .
7. W przypadku przesłania oświadczenia, Konsument otrzyma niezwłocznie na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument otrzymuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, prócz kosztów dostarczenia rzeczy,
c) Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Zleceniobiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt i/lub Akcesoria na adres: Winnica Żelazny, ul. Sowińskiego 2b, 65- 419 Zielona Góra, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt i/lub Akcesoria przed upływem terminu 14 dni.
e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i/lub Akcesoriów.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

§9 Reklamacje i zwroty
1. Zleceniobiorca/Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt/Akcesoria – bez wad.
2. Uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy/Zleceniobiorcy w zakresie rękojmi za wady Produktu/Akcesoriów regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
3. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązki gwaranta w zakresie obowiązków Winnicy z tytułu rękojmi za wady.
4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu i/lub Akcesoriów z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
5. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, aby Konsument wypełnił protokół reklamacyjny, lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail: kasia@winnicazelazny.pl) lub pocztą na adres: Winnica Żelazny, ul. Sowińskiego 2b, 65-419 Zielona Góra.
6. Zleceniobiorca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną Konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
7. Po uwzględnieniu reklamacji Zleceniobiorca/Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Zleceniobiorca/Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy.
8. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – Zleceniobiorca/Sprzedawca odeśle Produkt/Akcesoria Konsumentowi na własny koszt.
9. Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców). Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Witryny Internetowej jest firma Winnica Żelazny Katarzyna Żelazna, ul. Winna 8, Łaz 66-003 Zabór, NIP: 9730870072.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Witryny Internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży / Umowy Zlecenia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Witryny internetowej mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Witrynie |Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Witrynie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lubn kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Witrynie Internetowej.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Witrynę Internetową zawierane są w języku polskim.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Załącznik nr 1 – Wzór druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 – Wzór druk reklamacji